Ordbog

Ordforklaringen er en fælles liste over de fremmede og mærkelig ord, vi ikke lige er klar over hvad betyder. En fællesliste, betyder at hvis du mangler et ord der burde stå på listen eller du selv har et ord der skal på listen, så skriv til os, så fletter vi det ind.

Ordforklaring er et projekt som går på tværs af QR-pets og USB-Akvariegødning.

Aerobe : Iltkrævende, dyr, planter og mikroorganismer, som omsætter organisk stof ved hjælp af ilt.

Aflivning : Hvis et dyr er blevet så syg eller skadet at en aflivning er eneste udvej. Dyreværnsloven Kapitel 2 Aflivning, operative indgreb og lign. § 13. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted. Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning og om forbud mod visse aflivningsformer samt regler om, at aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person.

Akvaponisk akvarie : Afbalanceret akvarie, lukket system, dog med tilførelse af foder for fisk eller dyr.

Akvaterrarie : Akvarie med både en vanddel og en landdel.

Akvatisk : Lever i vand.

Amfibisk : Kan leve både i vand og på land

Ammoniak : Ammoniak er giftig for fisk. For at reducere ammoniakken i vandet udskiftes 40 % af vandet hver anden dag, til ammoniakken er nede på 0,01 mg/l. eller derunder

Amplex : Omfagne hunnen under parring.

Anaerobe : Processer, der foregår uden ilt, og om organismer, der kan leve uden ilt.

Ansvar : Det er ALTID dyrets ejer der har ansvaret for dyrets ve og vel. Hvis du føler at du ikke har tid / plads til dine dyr, så få dem afviklet. Hvis du se dyr som lider, har du pligt til at underrette myndighederne.

Apomiksis : Ukønnet formering hos planter uden forudgående fusion af to kønsceller. 

Araknologi : Læren om edderkopper og skorpioner.

Artsakvarie : Et akvarie hvori der kun holdes en art fisk. Indretning og opbygning skal tage hensyn til netop denne art. Det gælder både størrelse af akvarie men også lys, sten, rødder, planter, varme, foder og vandkvalitet.

Avivore : Fugle ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Aqua-scaping : Landskabs opbygning under vand.

Baccivore : Bær ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Bakterier : Dyr, fugle, fisk også videre afgiver alle en eller anden form for bakterier som ikke altid er sunde for os mennesker. Derfor vask altid hænder efter håndtering af dyrene.

Benthisk : Fisk og dyr der lever på bund af havet, søer og vandløb.

Binomial nomenklatur : Et to navne system som giver dyr og planters sit videnskabeligt latinske navn.

Biodivesitet : Biologisk diversitet, mangfoldigheden af levende organismer. 

Biotop : Et område hvor dyr / planter / svampe / bakterier lever i sameksistens med hinanden.

Biotopakvarie : Et akvarie alt efterligner et naturligt begrænset sted. ( Biotop ) Lysforhold, vandkemi, temperatur, sten, rødder, planter osv. Alle fisk og dyr skal komme fra dette lille sted i naturen.

Bowler : Er en rund vandbeholder. Hvis den bruges til fisk, så er kravene store til den som skal passe den. Brug kun små og hårdførte fisk, rejer og snegle i sådanne beholdere.

Brakvand : Når saltindeholdet i vandet er mellem 0,5 og 35 promille.

Brakvandsakvarie : Et akvarie med mere eller mindre saltindhold end et ferskvandsakvarie og et saltvandsakvarie.

Bølgelængde : Måles i enheden nm, som er en forkortelse for nanometer. Fisk, fugle, insekter, planter osv. opfatter lysets bølgelængde forskelligt. F.eks. akvarieplanter har brug for forskellige bølgelængder i lyset for at leve og vokse optimalt. Saltvandskoraller har et andet behov.

Carnivore Kød ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Cites liste 1 : Omfatter arter som er stærkt truede af handel. Handel er som udgangspunkt forbudt.

Cites liste 2 : Omfatter arter som er i fare for at blive truet af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

Cites liste 3 : Omfatter arter som lokalt er truede af handel. Handel er tilladt, hvis den foregår på en kontrolleret måde.

Corallivore : Coral polyp ædende, Primære kilde til ernæring i sin kost.

CO2 : Det kemiske stof kuldioxid.

Denitrifikation : Fjernelse af nitrat. Denne proces udføres af bakterier i jord og vand.

Detritus : Indenfor biologi, dødt, organisk materiale fra planter og dyr.

dH Hårdhedsgraden : dH. 4 – 8 betegnes som blødt vand. dH. 8 - 12 middelhårdt. dH. 12 - 18 temmelig hårdt. dH. 18 -30 hårdt.

Domesticeret : Tilpasset dyr / plante. Kan også betyde tæmmet dyr.

Drikkevand : Alle dyr skal have adgang til frisk drikkevand hver dag. Selv vandlevende dyr og fisk, skal have skiftet vand jævnligt

Drægtighedsperiode : Er den tid det tager for at fosteret i ægget udvikler sig til levedygtig unge.

Embryon : Larve eller unge som ikke er kommet ud af ægget eller fosteret.

Endoparasit : Parasitter der sidder indvendig på dyr. Kan dog sidde så yderlig at de kan ses.

Ektoparasit : Parasitter der sidder udvendig på dyr.

EU bilag A : Omfatter arter opført på liste 1, samt arter som EU betragter som kandidater til en oplistning (liste 2, 3 og ikke Cites) og arter, som er beskyttet af anden EU-lovgivning (habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv). Handel er undergivet bestemmelser svarende til dem der gælder for liste 1 under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o. lign. dem der gælder for liste 1 under CITES. Hertil kommer restriktioner ved køb, salg o. lign. indenfor EU's grænser.

EU bilag B : Omfatter primært arter opført på liste 2, andre liste 3 og ikke CITES arter, samt arter der vurderes at udgøre en økologisk trussel mod arter naturligt hjemmehørende i EU. Handel tillades efter skærpede retningslinjer i forhold til det der gælder for liste 2 arter.

EU bilag C : Omfatter arter opført på liste 3. Handel er tilladt efter retningslinjerne for liste 3, men kræver desuden en importmeddelelse ved indførsel til EU.

EU bilag D : Omfatter arter opført på liste 3, hvor EU-landene har indgivet en reservation, samt ikke Cites arter, hvor importmængden ønskes overvåget. Indførsel til EU kræver importmeddelelse.

Faunaforurening : Dyr, fugle, fisk og andet som er indført som kæle- og hobbydyr må ikke udsættes i den danske natur. Der er nogle af disse dyr der kan både overvintre og endda formere sig i den danske natur. Kan derfor fortrænge nogle af vores naturlige dyr.

Flodakvarie : Akvariet opbygges således at det efterlever de forhold som dyr der lever i en flod eller et sted med mere eller mindre vandstrøm.

Foder : Mængden af foder skal altid afpasses dyrets behov. Foder altid kun med frisk foder. For gammelt foder giver kun syge og underernæret dyr. Hvis et dyr er f. eks. Herbivore, betyder det at dyrets hovedfoder skal bestå af planteføde. Dyret kan dog i trange tider også ernære sig med andet end planteføde. Er et dyr f.eks. Carnevore, betyder det at dyrets hovedfoder skal bestå af kød. Dyret kan dog i trange tider også ernære sig med andet end kød. Osv. Husk dog at ikke alle dyr, kan tåle alt slags føde.

Folivore : Plante ædende med speciale i blade. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Fredninger : Mange dyr kan være fredet eller bare have et importforbud. Disse fredninger og importforbud kan være mere eller mindre tidsbegrænset. Andre skal der medfølge Cites papir. Så derfor spørg, hvor du handler dine dyr. Kontakt Naturstyrelsen, hvis du er tvivl.

Frugivore : Frugt ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Fænotypen : Fremtoning. Er summen af de egenskaber hos et individ, der kan iagttages ved syn, måling og eller vejning.

Fæces : Affaldsstoffer fra fordøjelsen der udtømmes gennem kloak.

Gamet : Kønsceller ( sædceller eller ægceller )

Genotypen : Arvelighedspræget. Er den information, som ligger i generne.

Genital papilla : Hos nogle fisk er genital papilla et lille kødelige rør bag anus, hvorfra sæd eller æg frigives.  Fiskens køn kan ofte bestemmes af papillas form.

GH : Totalhårdheden.

Gift : Nogle dyr kan afgive en svag gift. Dette kan forekomme både ved kontakt med dyrets hud, men også ved stik og bid. Mennesker er mere eller mindre allergiske over for forskellige gifte. Vær derfor forsigtige med dyr der kan være giftige. Husk altid at vaske hænder efter håndtering af dyrene. Er du i tvivl om hvor giftige dine dyr er så kontakt Naturstyrelsen.

Gonopodium : Hannens parringsorgan hos vivipare fisk.

Graminivore : Græs ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Granivore : Frø ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Gravid : Kun mennesker kan være gravide, dyr og fisk er drægtige.

Habitat : Betegner en enkelt dyrs eller plantes arts præcise levested indenfor biotopen.

Herbivore : Plante ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Hermafrodit : Betegnelsen for et væsen – en plante eller et dyr – der selv har både "han-" og "hunkønsorganer" og således er i stand til at formere sig med begge køn. Man taler således også om at være tvekønnet.

Herpetivore : Slange ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Herpetologi : Læren om padder, krybdyr og slanger.

Hybrid : Særskilt og stabil bestand. ( Stabilt betyder at den kan leve og yngle i flere generationer ). 

Hygiejne : Dyrets bur / anlæg skal holdes rent. Nogle dyrearter kræver daglig rengøring, andre kræver ikke så tit rengøring. Men hvis anlægget ikke er rent og hygiejnisk, går det udover dyrene, med sygdom og endda med døden til følge.

Ildkoral : Polypdyr.

Iktyologi : Læren om fisk.

Ilt : Alle dyr har brug for ilt. Hvis miljøet omkring dine dyr bliver forurenet og eller bare ikke passes ordentligt, så falder iltspændingen omkring dyrene. Selv dine fisk drukner, hvis der ingen ilt er i vandet. Udluftning og luft cirkulation er vigtigt for dine dyr. Iltspændingen i akvarievand bør ligge over 5,5 mg/l.

Import forbud I : Importforbud kan f.eks. inføres vis dyret har en sygdom eller snylte med sig, derfor ingen handel med disse dyr.

Import forbud II : mportforbud kan være mere eller mindre tidsbegrænset. Andre skal der medfølge Cites papir. Så derfor spørg, hvor du handler dine dyr. Kontakt Naturstyrelsen hvis du er i tvivl.

Inkubationstid : Er det tidsrum, der går fra et individ udsættes for skadelig påvirkning, især en mikroorganisme, til der kan erkendes sygdomstegn.

Insectvore : Insekt ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Invasive art : En art af dyr, fugle, fisk eller plante som er udsat i naturen hvor den oprindelig ikke høre hjemme. Negative invasive arter er dem som både kan overleve og yngle i den fremmede natur, som herved presser de oprindelige arter ud at naturen. Derfor er det meget vigtigt ikke at forsøge at udsætte arter, som ikke hører til i vores natur.

Jordspiser : Etnografisk fagsprog, som henviser til fisk der søger føde ved af tage bundmateriale op i munden og filtre det spiseligt fra. Fisk fra underfamilien Geophaginae.

Jomfrufødsel : Udvikling af et ubefrugtet æg til et nyt dyreindivid; om ukønnet formering hos planter, hvor fænomenet er vidt udbredt

Kalktilskud : Mange af vores hobby- og kæledyr får ikke i deres kost, en naturlig og nødvendig kalkholdig ernæring. Så derfor tilføres kalktilskud. Kalktilskuddet variere fra dyr til dyr.

KH. : Karbonathårdheden.

Kloak : Betegnelsen der bruges om den fælles åbning for tarm og kønsorgan hos fisk og fugle af begge køn. Her udskilles dyrenes afføring og henholdsvis æg eller sæd.

Koldtsaltvandsakvarie : Saltvandsakvarie fra f.eks. vandene omkring Europas kyster.

Koralrevsakvarie : Saltvandsakvarie hvor vandtemperaturen aldrig kommer under 20 grader C.

Kulturplante : Kulturform, Fremavlet.

Kultivar : Kulturform, Fremavlet.

Kosmopolit : Leve i store dele af verden.

Latinske navn : Også kaldet det Videnskabelig navn, som alle dyr og planter har, er det eneste rigtige navn at bruge når de enkelte dyr omtales. Der er det samme over hele verden, så derfor forveksles dyrene ikke. Dyrene flyttes dog af og til lidt rundt i de forskellige slægter, derfor kan der forekomme ændringer af et dyrs latinske / videnskabelig navn, næsten kun dets slægtsnavn ( det første, og det med stort begyndelses bogstav ) Det andet navn i dyrets navn er arts navnet og staves altid med lille forbogstav.

LED lys : Lys Emitterende Diode. Dette er en betegnelse for en elektronisk komponent, der udsender synligt eller infrarødt lys, når der sendes elektricitet igennem.

Ledningsevne : Totale mængde at opløste stoffer. TDS, Total Disolved Solids. Måles I Microsiemens.

Levende foder : Foder man selv har fanget eller købt levende. Dette kan være dafnier, cyclops, myggelarver og lign. til akvariefisk. Myrer, insekter til frøer og padder. Insekter, orm til fugle. Græshopper, fårekyllinger og lign. til krybdyr. Mus, rotter og lign. til slanger. Nogle dyr spiser ikke dødt foder.

LPS : Stor Polyppet Stenkoral.

Lumen : Er den lysstyrke som enheden afgiver.

Lux : Er den lysstyrke der rammer det du vil oplyse.

Mcrosiemens : Totale mængde at opløste stoffer I vandet. Kaldes ledningsevne.

Moulting : Hamskifte.

Mulluscivore : Kød ædende med speciale i bløddyr. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Mutation : En mutation er en ændring i en celles arvemateriale (DNA). Mutationer kan have mange årsager, som kaldes mutagener, og indgår som en brik i evolutionen. En mutation kan både være en fordel og en ulempe for individet. I tilfælde, hvor mutationen er en fordel, vil den ofte føre til at overlevelsen af det muterede individs efterkommere, har større overlevelse end originalformen, dette kan føre til fremkomst af nye arter. Hvor mutationen er en ulempe, vil individet have mindre afkom og mutationen vil i mange tilfælde uddø.

Nanoakvarie : Er et lille akvarie. Et Nanoakvarie indeholder som reglen både varmelegeme og lys. Brug kun små fisk og rejer i sådanne akvarier.

Nanofisk : Små fisk, ikke over 3 cm.

Nanometer : Måleenhed for lysets bølgelængde.

Nataktiv : Dyr kan være nataktive, som betyder at dyret er vågnet og aktive efter mørket er brudt frem. Derfor kan disse dyr have behov for at få føden serveret om natten.

Nectarivore : Nektar ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Nh4 : Ammonium.

nm.  : Nanometer, en måleenhed for lysets bølgelængde.

NO 2 Nitrit : Nitrit i vandet, gør at iltspændingen forsvinder. For at reducere nitrit indholdet, så skift vand. 30 % udskiftes, hver anden dag, til nitrit indholdet er under 0,125 mg/l.

NO 3 Nitrat : Nitrat i vandet, gør at iltspændingen forsvinder. For at reducere nitrat indholdet, så skift vand. 30 % udskiftes hver anden dag til nitrat indholdet er under 40 mg/l.

Odontoder : Tandlignede børster der kan sidde på brystfinnerne hos fisk, Ses kun hos hannerne.

Octokoral : Blødkoral.

Omnivore : Alt ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Ornithologi : Læren om fugle.

Oviparous : Ægliggende.

Ovipositor : Læggerør, til æglægning.

Ovoviviparous : Æggene klækker indeni hunnen, lige inden fødsel.

Plankton : Er en fællesbetegnelse for de oftest små, encellede organismer – mikroorganismer, der lever frit svævende i vandet.

Planktivore : Planktonædende.

pH Surhedsgraden. : pH. 7 er neutral ved 25 grader C. pH. under 7 er surt. pH. over 7 er basisk. pH kan hæves med en base, f.eks. calcium. Ph kan hæves med en syre f.eks citronsyre, eddikesyre.

Phytoplankton : Planteplankton er små alger og svampe der flyder i vandet.

Piscivore : Fiske ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Planteakvarie : Et akvarie, hvor der primært tages hensyn til planterne.

Planteplankton : Er små alger og svampe der flyder i vandet.

Pleopod : Hos rejer og hummer bæres æggene af dyrets plepoder, der sidder under dyrets bagkrop.

Populær navn : Er det eller de mest brugte handelsnavne i landet.

Polymorf : Når der findes to eller flere klart forskellige fænotyper i samme population af en art.

Protogynøse hermafrodit : Fødes som hun, den dominerende hun skrifter køn til han.

Prydakvarie : Akvarie som er opbygget med et indhold, der gør at det er behageligt at beskue. Blandet fisk, planter, sten og rødder. Der skal dog tages højde for at fisk og planter trives sammen.

ppm : part pr. milion.

Partenogenese : Udvikling af et ubefrugtet æg til et nyt dyreindivid; om ukønnet formering hos planter, hvor fænomenet er vidt udbredt

Pelagisk : Fisk og dyr der lever i de frie vandmasser.

Race : Begreb til gruppering af mennesker, der opfattes at have en række nedarvede fællestræk, som adskiller dem fra andre grupper inden for den samme art. Det videnskabelige ord for denne skelnen kan være underart. En race er en gruppering af mennesker. Ordet Race kan ikke bruges om fisk og planter.

Reef sikker : Reef sikker fisk eller dyr er fisk eller dyr som ikke skader koraller og polypper særlig meget. Og derfor er gode beboer i koralrevs akvariet.

Rejeakvarie : Et akvarie, hvor indretning og pasning tager højde for at dette akvarie indeholder rejer.

Rhizom : Krybende rodstængel.

Saltvand : Når vandetsindeholder mere end 35 promille salt.

Saltvandsakvarie : Saltvandsakvarie hvor vandet ikke kommer under 20 grader C. i længere perioder.

Sandbade : Nogle fugle og  dyr sandbader, for at holde fjer eller pels fri for urenheder.

Seksuelt monomorf : Hvilket betyder, at kønsmæssige individer er ekstremt hårde eller umulige baseret på eksternt udseende alene

Selskabsakvarie : Akvarie som er opbygget med et indhold der gør at det er behageligt at beskue. Blandet fisk, planter, sten og rødder. Der skal dog tages højde for at fisk og planter trives sammen.

Skuffe : I fiskeverden betyder det at en fisk opbevarer og beskytter sit afkom i munden.

Spongivore : Havsvampe ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

SPS : Små Polyppet Stenkoral

Stuevoilere : Et stort bur, som haves indendørs hvor fuglene har større bevægelsesplads. Et bur til fugle kan næsten kun altid være for lille.

Sygdom : Skulle dine dyr blive syge, så søg Dyrlæge. Lad være med at gøre dine dyr til forsøgsdyr.

Symbiose : Samliv mellem forskellige dyr og eller planter, der alle har gavn af fællesskabet.

Synonym : Navn som før er brugt om denne art. Gammelt navn, bruges ikke mere.

Tadpole : Larverstadiet i en amfibies livscyklus, især en frø eller padde .De er normalt helt akvatiske.

TDS : Total Disolved Solids. Total mængde af opløste stoffer også kaldet ledningsevne. Måles I Microsiemens.

Terrarie : Er et sted hvor man f.eks. holder slanger, edderkopper el. krybdyr. Terrariet indrettet efter det dyr man skal have i det. Varme, lys, luftfugtighed, skjulesteder, bundlag osv.

Transportregler : Transportreglerne for transport af dyr og fisk, kan læses på www.qr-pets.dk under Lovgivning.

Trivial navn : Lokalt hverdags navn.

Troglomorph : Hulelevende.

Tvekønnet : Betegnelsen for et væsen – en plante eller et dyr – der selv har både "han-" og "hunkønsorganer" og således er i stand til at formere sig med begge køn. Man taler således også om at være Hermafrodit.

Underart : Begreb til gruppering af dyr, der opfattes at have en række nedarvede fællestræk, som adskiller dem fra andre grupper inden for den samme art.

UV lys : Ultra Violet lys. Pas på UV –C lys som koncentreret lys, dræber alle levende organismer. Men derimod et fuldspektret UV- B stråle lys er gavnligt og livsvigtige for de dyr som ikke i dagligdagen kommer i kontakt med solen. Nogle har mere behov end andre.

Variant : Normalt har varianterne geografisk adskilte oprindelsessteder, der betyder, at de forskellige varieteter inden for samme art afviger tydeligt fra hinanden, når det drejer sig om udseendet. Derimod kan de let krydses indbyrdes og få levedygtigt og frugtbart afkom.

Vermivore : Orme ædende. Primære kilde til ernæring i sin kost.

Videnskabelig navn : Også kaldet det Latinske navn, som alle dyr og planter har, er det eneste rigtige navn at bruge når de enkelte dyr omtales. Der er det samme over hele verden, så derfor forveksles dyrene ikke. Dyrene flyttes dog af og til lidt rundt i de forskellige slægter, derfor kan der forekomme ændringer af et dyrs videnskabelig / latinske navn, næsten kun dets slægtsnavn ( det første, og det med stort begyndelses bogstav ) Det andet navn i dyrets navn er arts navnet og staves altid med lille forbogstav.

Vinterdavle : Nogle dyr har brug for at komme i vinterdvale, for at overleve. Andre dyrs æg har brug for det sammen. Tid og temperatur er meget forskellige fra dyr til dyr. Så derfor skal det undersøges nærmere for hvert enkelt dyr.

Vitamintilskud : Mange af vores hobby- og kæledyr får ikke en naturlig og nødvendig vitaminholdig kost. Så derfor tilføres vitamintilskud. Vitamintilskuddet variere fra dyreart til dyreart, både i mængde og vitamin art.

Viviparous : Levende fødende.

Walsted akvarie : Afbalanceret akvarie, lukket system, dog med tilførelse af foder for fisk eller dyr.

Watt  /  W  : Betegnelsen for det forbrug enheden bruger i timen.

Zoologi : Læren om dyr.

Zooplankton : Dyreplankton.

Zooxantheller : Encellede, gulbrune alger, oftest dinoflagellater, som lever i symbiose med diverse marine dyr.

Ægpletter : De fleste hanner af mundrugende cichlider har ægpletter i gatfinnen. Deres funktion er at få hunnen til at nappe efter dem, og dermed befrugte de æg som hunnen har samlet op i munden.

 
 
 
 
 

Mangler du et ord eller har du et forslag tilet ord vi mangler så brug vores formular her til ventre og indsend ordet til vores panel. de bedste ord bliver belønnet med lille gave. på forhånd tak- webteamet