Hvad tilbyder QR-PETS

Hvad tilbyder QR-pets.dk


QR-pets er et værktøj, som giver både Dyrehandler, Grossist, Importør og Eksportør mulighed for at opfylde lovens krav til udlevering af de pasningsvejledninger, som Folketinget har pålagt, at der skal udleveres ved enhver handel med kæle- og hobbydyr.

§ 28. Ved salg af dyr skal sælger senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udlevere en skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.


§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.


Alle fisk og dyr scannes via en QR kode.

Fordelen er, at kunden inden køb kan få viden om de forhold, som dyret kræver, dels til gavn for dyret selv, men også for ejeren, så der skabes mest mulig glæde i de danske hjem. Herved forebygges også forkerte køb.

Men den største fordel er, at du som erhvervsdrivende ikke behøver at udlevere noget materiale til kunden fysisk.   Det er kun nødvendigt at have QR-pets.dk systemet installeret og opsat i forretningen. Oplyse kunden om systemet, så kunden er i stand til at klare det hele selv uden udlevering af nogen art.


Udover disse fordele, så ser det også både flot og professionelt ud, at alle salgskort har ens udformning.


QR-pets.dk er også et unikt værktøj for undervisning og oplysning. Personalet kan enten i stille stunder i arbejdstiden eller derhjemme blive opdateret på de enkelte dyr.


På alle salgskort findes.

1. Billede af dyret:

Visuelt præcisering af hvilket dyr/art, der handles.

                                                           

2. QR-kode:

Til scanning, med smartphone eller andet håndholdt elektronisk udstyr. QR-koden er unik, som henviser til den specifikke art. Når QR-koden scannes fremkommer den tilhørende QR side. Hvis koden scannes, hvor der ikke er forbindelse til internettet, fremkommer der en tekst uden billede

.

3. Videnskabeligt navn:

Er nævnt for at der ikke skal være nogen tvivl om, hvilket dyr der handles. Det videnskabelige / latinske navn er mest anvendt i litteraturen og derfor godt at kende, også hvis kunden ønsker at søge mere viden om dyret andre steder. Dette navn er ens over hele verden.


4. Det populære danske navn:

Det mest anvendte danske navn, som bruges i daglig tale.

 

5. Pinkode:

Den 4 cifret kode på salgskortet er på samme måde som QR-koden helt unik. Pinkoden kan kun anvendes, når man har net forbindelse. Koden sættes ind i søgefeltet på QR-pets.dk hovedside. Pinkoden bruges også til at registrere hvilket dyr, man har handlet.


Kundekort: (side 1)

Et kort, hvor kunden selv kan fysisk notere, hvilket dyr man er interesseret i og ønsker at vide mere om. Kunden kan så hjemmefra via QR-pets.dk. studere de valgte dyr/arter. 


Kundekort: (side 2)

Transportvejledning. Langt de fleste fisk og dyr lider under hjemtransporten fra dyrehandelen. Derfor er der her en vejledning om hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man transportere sine fisk på en mere dyrevenlig måde.


Dyrevelfærd.


Opdateringer.

QR-pets.dk opdaterer løbende siderne. Nye artsbeskrivelser ligges ud på siden under kategorien ”Nye emner”. Indtil der er oprettet en artsbeskrivelse, herefter overføres de til deres respektive gruppe. Og salgskort laves.  Nye salgskort sendes til alle tilsluttede forretninger ved udgangen af måneden.


Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr. (udsnit)

§ 31. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 3, §§ 7-28, § 29, stk. 1 eller 2, eller § 30, medmindre højere straf er forskyldt i medfør af anden lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1365 af 30. november 2015 om erhvervsmæssig handel med dyr ophæves.

Fødevarestyrelsen, den 1. december 2017

Per S. Henriksen